Leverings-en betalingsvoorwaarden Limodirect

(volgens VETEL standaard)

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op verrichting van diensten t.b.v. clienten. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen, indien door ons schriftelijk bevestigd.

Artikel 1. Aanbiedingen en prijzen

 1. Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend.
 2. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de opdracht geldende prijzen. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijv.
  ten gevolgen van verhoging van rechten en/of accijnzen, wijzigingen in valuta, etc., dan houdt opdrachtnemer zich het recht voor om het prijsverschil aan client door te berekenen.
  Client zal echter het recht hebben, mits terstond na kennismaking van de prijsverhoging, om de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde op basis van de voor de verhoging geldende prijzen.
 3. Tarieven voor trouwvervoer zijn gebaseerd op uurtarief en kilometerprijs. Derhalve houdt opdrachtnemer zich het recht voor wachttijden langer dan: 45 minuten stadhuis, 60 minuten kerk en 45 minuten fotolocatie, alsmede route afwijkingen aan client door te berekenen, op basis van de eerder genoemde uur- en kilometer tarieven.

Artikel 2. Opdrachten en Overeenkomsten

 1. Onder overeenkomst wordt verstaan elke door de contractspartij gegeven opdracht tot verhuren en/of verrichten van diensten.
 2. De overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen, indien deze rechtsgeldig door partijen is ondertekend.
 3. Als datum van tot standkomen van de overeenkomst zal gelden de datum die staat vermeld op de overeenkomst.
 4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn, uitsluitend op basis van beschikbaarheid.

Artikel 3. Betaling

 1. De schulden van clienten aan opdrachtnemer worden beschouwd als brengschulden.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling contant geschieden bij vooruitbetaling of onmiddellijk na het verrichten van diensten.
 3. Indien betaling achteraf (op rekening) is overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
 4. Enigerlei schuldvergelijking of korting op de betaling is nimmer toegestaan.
 5. Indien de vordering van opdrachtnemer desondanks niet contant wordt betaald is opdrachtnemer gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 2% per maand, welke verhoging wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder zijdens opdrachtnemer uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee overigens de verplichting van client tot contante betaling komt te vervallen.
  Deze verhoging gaat een maand na factuurdatum in, terwijl opdrachtnemer daarnaast gerechtigd is om, indien client ook na sommatie in gebreke blijft, het verschuldigd bedrag te verhogen met incasso-, rechts- en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van de raadsman en de werkelijk gemaakte te specificeren buitengerechtelijke kosten.
 6. Op het vervoer zijn mede van toepassing de algemene vervoersvoorwaarden
  en betalingscondities voor personenvervoer met taxi's en autobussen gedeponeerd door KNV ter griffie van de arrondissementsrechtbank te
  's Gravenhage op 6 september 1993, aktenummer 222/1993. Met uitzondering
  van artikel 7 en artikel 9 van deze genoemde vervoersvoorwaarden.

Artikel 4. Beschadiging van een voertuig

 1. De client die het voertuig of enig onderdeel van het voertuig of een tot het voertuig behorende voorwerp ontvreemdt, beschadigt of verontreinigt, is aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade, ondermeer bestaande uit de materiele schade aan het voertuig, de gederfde omzet, benevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 5. Annulering

 1. Onverminderd ons recht nakoming te vorderen zal ons recht op schadevergoeding ingeval een door ons met client gesloten overeenkomst door de client wordt geannuleerd een onverbrekelijk deel uitmaken van die overeenkomst derhalve tot nakoming van de overeenkomst. In voorkomende gevallen het overeengekomen bedrag.
 2. Door deelname aan onze annuleringsverzekering kan client zich vrijwaren tegen de kosten van annulering der trouwauto's als:
  A: De a.s. bruid of bruidegom plotseling ziek wordt of gewond raakt bij een ongeval.
  B: De a.s. bruid of bruidegom te maken krijgt met een ernstige ziekte of sterfgeval van een grootouder of een familielid in de 1e graad, d.w.z. wederzijdse ouders, broers of zusters.
  C: Indien de a.s. bruid of bruidegom onvrijwillig werkloos wordt.

Artikel 6. Uitvoering en Overmacht

 1. De voertuigen zullen slechts voor normaal gebruik en op verantwoorde wijze (verharde weg e.d.) worden ingezet.
 2. De voertuigen worden alleen met chauffeur ter beschikking gesteld, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in geval van overmacht voor een vervangend moterrijtuig c.q. motorrijtuigen te zorgen ongeacht model, kleur, jaartal van het te vervangen voertuig.

Artikel 7. Levering en uitvoering van derden

 1. Bij bemiddeling in opdrachten aan derden, zoals bijv. fotograaf, drukkerij, bloemist e.d. gelden uitsluitend de door deze leveranciers gestelde leverings- en betalingsvoorwaarden.
 2. Indien er zich geschillen omtrent de door dezen, verrichte diensten voordoen, dient client zich dientengevolge te wenden tot deze leveranciers.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en Reclames

 1. Eventuele klachten of schadeclaims dienen binnen 7 dagen na betreffende opdracht schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
 2. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade als gevolg van aan ons toerekenbare tekortkoming (wanprestatie), alsmede voor schade veroorzaakt door een aan ons toerekenbare onrechtmatige daad dit laatste voor zover deze onrechtmatige daad rechtstreeks en alleen het gevolg is van onze opzet of grove onachtzaamheid.
 3. In het geval wij jegens opdrachtgever tot vergoeding van schade aansprakelijk zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag exclusief btw, terzake van betreffende dienst.

Artikel 9. Aansprakelijkheid van opdrachtgever

 1. Ingeval van limousineverhuur zonder chauffeur, is opdrachtgever gehouden het gehuurde voertuig(en) als een goed huisvader te gebruiken en onder toezicht te houden, alsmede alle aanwijzingen aan hem verstrekt m.b.t. het gebruik op te volgen en na het verstrijken van de huurtermijn op het afgesproken tijdstip aan ons te overhandigen.
 2. De opdrachtgever is vanaf het moment, dat het gehuurde in zijn bezit is ten volle aansprakelijk voor schade ontstaan door vermissing, diefstal of materiele schade van het gehuurde voertuig.

Artikel 10. Slot bepalingen

 1. Op al onze aanbiedingen, verbintenissen en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, gerezen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waar onder begrepen geschil betreffende uitlegging van deze Algemene Voorwaarden en het innen van opstaande vorderingen, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen wij zijn gevestigd, tenzij wij er de voorkeur aan geven volgens de normale regels der competentie en de eventuele toepasselijke verdragen op te treden.
 3. Opdrachtnemer kiest ter uitvoering van deze overeenkomst onherroepelijk domicilie aan het adres, waar hij op het moment van het verzenden van onze orderbevestiging gevestigd of woonachtig is.

Haarlem, april 2002

www.limodirect.nl